İLKOKUL

EĞİTİM İÇERİĞİ

AKADEMİK YAKLAŞIM

Bandırma İstek Okulları’nda öğrenmeye istekli, düşünen, araştıran, sorgulayan, yaşayarak öğrenen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ana diline ve İngilizce’ye hâkim, çevresiyle iletişim kuran, edindiği olumlu davranışları hayatına uygulayabilen, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, yaratıcı ve öz güveni yüksek öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarının ötesinde edinilen bilgileri kullanmaları, bilgilerden yola çıkarak olayları yorumlamaları ve sorgulamalarına yönelik çalışılmaktadır. Ortaya çıkan problemler karşısında en doğru çözüm önerilerini getirmeleri üzerine uygun öğrenme ortamları hazırlanmakta ve bireysel farklılıklara uygun öğretim – yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkaracak fırsatlar yaratılmakta ve öz güvenleri desteklenmektedir. Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerin ve ülkenin ihtiyaçları, çağın gerekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilmektedir. Akran çalışmasına önem verilmekte uygun ortamlar yaratılarak öğrenciler arasındaki ilişki güçlendirilmektedir. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, tarihine ve değerlerine önem veren, çevresine duyarlı ve sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirilmektedir.

EĞİTİM MODELLERİMİZ

Beyin Temeli Öğrenme

Öğrencilerin etkin katılımı ile etkili ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşeceğini savunan beyin temelli öğrenme kuramında, araştırma – inceleme yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, aktif öğrenme ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarında olduğu gibi, öğrencilerin bilgiyi kendi etkinlikleri doğrultusunda edindiği yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stilleri, ilgileri, istekleri, duyguları ve güçlü yanları gibi bireysel farklılıklar belirlenerek bu bireysel farklılıklara uygun çok seçenekli öğrenme yaşantıları sunulmaktadır.

İş birlikli Öğrenme Özellikleri

İş birlikli öğrenme, küçük gruplar oluşturularak bir konuyu çözümleme, bir görevi yerine getirme, bir problemi çözmek üzere ortak bir amaç etrafında çalışma olduğundan öğrencinin güdülenmesi ve dikkati üst düzeydedir.

Buluş Yoluyla Öğrenme

Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır. Öğretmenin rolü, öğrencinin kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır.

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrenmeyi projeler etrafında belli bir zaman dilimini kapsayan süreçte, disiplinler arası ve öğrenci merkezli organize eden; bireysel veya grupla birlikte sürdürülerek ürün, sunum ve performansla sonuçlandırılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım öğrencinin motivasyonunu artırmada ve öğrencilerin problem çözme ve daha üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede etkili bir işleve sahiptir.